Услуги

Разгледайте!

КОНСУЛТАЦИИ И ПРАВНИ СЪВЕТИАДВОКАТСКА КАНТОРА “МАРЕВ” предоставя на своите клиенти консултации и правни съвети на място в кантората, в съдебни и административни учреждения, както и в електронна форма на посочен от Вас електронен адрес (e-mail).

Не се колебайте да се свържете по телефона или чрез формата за контакти за уговарянето на удобен за Вас ден и час за консултация.

Забележка! Консултации по телефон не се предлагат.


ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДОГОВОРИАДВОКАТСКА КАНТОРА “МАРЕВ” изготвя следните видове документи и книжа: 

 • жалби и сигнали до прокуратурата или полицията;
 • молби за приемане и отказ от наследство;
 • нотариални покани и други видове молби и документи за нотариално удостоверяване или вписване; 
 • договори за изработка, за строителство, за наем, за продажба, за издръжка и гледане, за дарение, за спогодба, за поръчка и други ненаименовани договори с оглед нуждите и изискванията на клиента;
 • съставяне на нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, за извършване на обстоятелствена проверка;
 • за учредяване и регистрация на еднолични търговци и търговски дружества, както и за вписване на промени;
 • за участие в процедури по ЗОП, тръжни и конкурсни документи по реда на ЗОС и ЗДС;
 • и други документи, в зависимост от конкретния казус

 


ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ДЕЛААДВОКАТСКА КАНТОРА “МАРЕВ” по възлагане на клиенти осъществява процесуално представителство пред съд, прокуратура, съдебни изпълнители и специализирани юрисдикции (ДНСК, КЗК и др.) по: 

 • граждански
 • търговски
 • изпълнителни
 • административни
 • административно - наказателни и наказателни дела

 


ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ и ТРЕТИ ЛИЦААДВОКАТСКА КАНТОРА “МАРЕВ” по възлагане на клиенти извършва процесуално представителство пред централните (техните териториални подразделения) и местни органи на изпълнителната власт, във връзка със заявяването и получаването на административни услуги, снабдяването и издаването на документи с правно значение, в това число не изчерпателно изброените процедури: 

 • за снабдяване с необходимия набор от документи за изповядване на сделка пред Нотариус и за проучване на недвижими имоти; 
 • за снабдяване с документи и представителство в процедури за промяна на предназначението на земеделски и горски земи, за одобряване на промени в действащи подробни устройствени планове (ПУП), за промени в одобрена кадастрална карта и регистри, за издаване на разрешение за строеж и други процедури свързани със статут на земи и сгради; 
 • представителство пред експлоатационни дружества, във връзка със свързването към мрежи и съоръжения; 
 • изготвяне, окомплектоване и депозиране на заявления за лицензионни и регистрационни процедури. 
 • водене на преговори  по повод сключването, изменението и прекратяването на договорни правоотношения с трети лица. 

Забележка. Част от административните услуги се извършват от кантората съвместно с външни доверени специалисти.  

 

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Image

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Процесуалният опит на Адвокатска кантора “Марев” оценя предимствата на алтернативните способи за уреждане на споровете, които са по-бърз, значително по-евтин и най-ефективния начин за разрешаване на противоречията между страните...

Image

ВЕЩНО ПРАВО

Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.
Проучване на правния статут на недвижими имоти...

Image

ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове, по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, по искове за непозволено увреждане, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд...


Image

Димитър Стоянов Марев

Кантора Марев

Адвокат Димитър Марев избира професията си с дълбокото убеждение за нейната значимост при защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. След завършването на ПМГ “Васил Левски” в град Смолян, решава да продължи семейната традиция, като второ поколение адвокат. По време на следването в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Право“ на Юридическия факултет, работи като сътрудник в Адвокатска кантора „Марев“ през летните месеци.

След дипломирането си като магистър по право и успешно издържан адвокатски изпит през юли 2005 година Димитър Марев е приет за член на Адвокатска колегия Смолян. В Кантора „Марев“ специализира в областта на гражданското и административното право.

В началото на кариерата си е привлечен като член на общински експертен съвет по устройство на територията към Община Доспат, където повече от 7 години специализира в сферата на устройството на територията и тясно свързаните с тази сфера клонове на гражданското и административното право.

Адв. Димитър Марев е избран за член на Дисциплинарния съд, както и на АДвокатския съвет към Адвокатска колегия - Смолян.

Като активен гражданин е част от екипа на Доброволно формирование към Община Смолян и член на управителния съвет на СНЦОП ФЪН ИН ДЪ МАУНТИН.